Свяжись с нами
(+372) 611 62 32

Корзина0Item(s)

Ваша корзина покупок пуста.

Product was successfully added to your shopping cart.

Müügitingimused

1. E-POE OLEMUS (www.e-vivasan.com)

1.1 E-pood on Vivasan Eesti OÜ poolt loodud ja hallatav internetipood, kus Vivasan Eesti OÜ vahendab komisjonimüügi korras kolmandatest isikutest looduskosmeetika ja - (edaspidi: Müüja) toodete (edaspidi: Toode) müüki Kliendile.

1.2 Müüja müüb oma nimel ja Tootjate arvel Tooteid klientidele. E-poest ostu sooritamisel sõlmitakse müügileping, mille poolteks on Müüja ja Klient.

2. ÜLDSÄTTED
2.1. Müüja ja Klient juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.

2.2. Müüjal on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest Klienti E-poe veebilehel www.e-vivasan.com.

3. E-POES MÜÜDAVAD TOOTED JA TELLIMUSE ESITAMINE
3.1. E-poes kuvatud Tooted ei ole Müüja laos – Tooted toodetakse üldjuhul Kliendi tellimuse alusel Tootjate asukohas.

3.2. E-poes kuvatud pildid (sh fotod, 3-D modelleeringud ja joonised) on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust Tootest. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.3. Toodete juurde on märgitud maksimaalne Toote tarneaeg (edaspidi: Tarneaeg). Tarneaja jooksul valmistab Tootja Kliendi soovitud Toote ning Müüja korraldab Toote veo Tootja asukohast Kliendi soovitud asukohta.

3.4. Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita Tarneaja jooksul, siis võtab Müüja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue Tarneaja või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.5. Tooteid müüakse nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele.

3.6. Klient kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.

3.7. Klient valib välja soovitud Toote, sisestab tellimuse täitmiseks vajalikud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, e-post, tarneaadress, postiindeks) ning tasub Toote eest internetipanga pangalingi vahendusel.

3.8. Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Müüja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.9. Kui Klient on saatnud e-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud, siis loetakse, et Müüja ja Kliendi vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades Kasutustingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: Müügileping).

4. TOODETE HINNAD
4.1. Kõik e-poes märgitud Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Toote hinnale lisandub Toote Kliendi asukohta vedamise tasu (edaspidi: Veokulu).

4.3. Müüja on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi tellimuse esitamist ja selle eest tasumist (st Müügilepingu sõlmimist), siis kohustub Müüja tarnima Kliendile Toote tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

5. TOODETE TARNEAEG JA VEOTINGIMUSED
5.1. Kaubad toimetatakse Kliendini kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajat.

5.2. Kauba tarneaeg sõltub Toote liigist ning tellitud Toodete mahust. Eeldatav tarneaeg on märgitud e-poes eraldi iga Toote kirjelduses.

5.3. Kõik veetavad Tooted on kindlustatud alates Tootja juurest vedajale üleandmisest kuni Kliendile üleandmise hetkeni.

5.4. Kindlustusjuhtumi saabumisel parandab Müüja Tooted või parandamise võimatuse korral asendab uutega. Kindlustusjuhtumiga seonduvat viivitust ei loeta Müüja lepingurikkumiseks, eeldusel, et parandatud või asendatud Toode jõuab Kliendini Müügilepingujärgse tähtaja jooksul, mis hakkab kulgema kindlustusjuhtumi aset leidmise hetkest.

5.5. Samuti ei loeta Müüja lepingurikkumiseks tarneaja ületamist juhul, kui Müüja viivituse on tinginud kolmandate isikute viivitus (sealhulgas Tootjad või veoteenuse osutaja).

5.6. Tellitud Toote üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Kliendile või tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele Toote üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel Kliendiga.

6. TAGANEMISÕIGUS
6.1. Vastavalt võlaõigusseadusele võib Klient, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes tarbija, sidevahendi abil sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. e-poes sõlmitud lepingutele kehtib vastav 14-päevane taganemisõigus. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil Tooted on Kliendile kättetoimetatud.

6.2. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-posti aadressile info@e-vivasan.com.
Tagastusvormi leiate sellelt lingilt.

6.3. Müügilepingust taganemisel peab Klient ostetud Toote viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast Müügilepingust taganemisest teatamist oma kulul tagastama Tootjale.

6.4. Tagastatav Toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

6.5. Kui tagastamisele kuuluv Toode ei vastanud Kliendi tellimusele, ei pea Klient tagastamise kulusid kandma.

6.6. Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel kõik Müügilepingu alusel saadud tasud, seahulgas Veokulu.

6.7. Müüja võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Klient on tagastanud Toote või esitanud tõendi, et ta on selle tagasi saatnud.

6.8. Müügihind kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

6.9. Juhul, kui pärast Toote tagastamist ilmneb, et Toode ei vasta punktis nimetatud tingimustele, siis Toote müügihinda Kliendile ei tagastata ning tagastatud Toode jääb Tootja juurde hoiule kuni selle Kliendile tagastamiseni. Sellisel juhul korraldab Klient ise Toote tagastamise veo. Hoiustamise või Kliendile Toote tagastamisega seotud kulud katab Klient.

6.10. Punktis Vastavalt võlaõigusseadusele võib Klient, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes tarbija, sidevahendi abil sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. E-poes sõlmitud lepingutele kehtib vastav 14-päevane taganemisõigus. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil Tooted on Kliendile kättetoimetatud. sätestatud taganemisõigus ei kehti Toodete osas, mis on valmistatud Kliendi eritellimusel. Toode on valmistatud eritellimusel, kui Kliendil on Tellimust esitades võimalik määrata Toote olulisi omadusi – toote värv, mõõdud, materjal või muu Toote füüsiline parameeter. Eritellimusel valmistatavate Toodete kuulutuse juures on vastav märge.

7. TOOTE MÜÜGILEPINGU TINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEATAMINE JA KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS
7.1. Vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule vastutab Müüja Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul Toote üleandmisest Kliendile. E-poest ostetud Toodetele kehtib seega 2-aastane kaebuse esitamise tähtaeg.

7.2. Kaebuse võib esitada Toote konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade kohta.

7.3. Kaebuse esitamise tähtaeg hakkab kulgema alates Toote üleandmisest Kliendile.

7.4. Kaebuse esitamise aluseks on Toote müügiarve.

7.5. Kaebus tuleb esitada e-posti aadressile info@e-vivasan.com.

7.6. Kaebus tuleb esitada eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega Tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

7.7. Müüja ei vastuta Toote puuduste eest:
7.7.1. mis on põhjustatud Toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt;
7.7.2. mis on põhjustatud Toote kasutusjuhendi eiramisest;
7.7.3. juhul, kui Toote detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.

7.8. Müüja ei vastuta puuduste kõrvaldamata jätmise eest, kui puudus ei ilmnenud parandamise käigus või kui Klient ei teavitanud selle esinemisest Toote parandusse toomise hetkeks.

7.9. Kui parandusse toodud Toodet ei ole kasutatud vastavalt Toote kasutusjuhendile, siis kaebuse esitamise õigus Tootele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse Kliendile koostöös Tootjaga hinnapakkumine Toote parandamiseks või asendamiseks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on Klient kohustatud tasuma käsitlustasu Toote vea tuvastamise ja veo korraldamise eest. Sõltuvalt Tootest jääb käsitlustasu vahemikku 50 kuni 150 eurot.

7.10. Kaebus ei kuulu lahendamisele ka juhul, kui Müüja tõestab, et Tootel esinevad puudused on tekkinud muul viisil Kliendi süül. Toote parandamine toimub taolisel juhul punktis Kui parandusse toodud Toodet ei ole kasutatud vastavalt Toote kasutusjuhendile, siis kaebuse esitamise õigus Tootele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse Kliendile koostöös Tootjaga hinnapakkumine Toote parandamiseks või asendamiseks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on Klient kohustatud tasuma käsitlustasu Toote vea tuvastamise ja veo korraldamise eest. Sõltuvalt Tootest jääb käsitlustasu vahemikku 50 kuni 150 eurot. väljatoodud tingimustel.

7.11. Eriarvamuste korral on Müüja kohustatud Tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi (Müüja valitud ekspert) kuue kuu jooksul alates Toote Kliendile üleandmise kuupäevast. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud Kliendi süüst ja Klient ei nõustu sellega, siis on Kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi (Kliendi poolt heaks kiidetud ekspert) teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud Kliendi süül, siis hüvitab ekspertiisi kulud Klient.

7.12. Kui Klient esitab Toote kohta kaebuse pärast kuue kuu möödumist Toote Kliendile üleandmise kuupäevast ja ekspertiisi käigus selgub, et Toode on puuduseta, siis kannab kõik kaebusega Kliendile ja Vivasan tekkinud kulud Klient.

7.13. Kui kaebuse aluseks oleva Toote parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis Kliendi nõusolekul asendatakse Toode samaväärse Tootega.

8. TOOTJA GARANTII
8.1. Lisaks ülal kirjeldatud võlaõigusseadusest tulenevale kaebuse esitamise õigusele vahendab Müüja Toodetele Tootja garantiid. Garantii annab Kliendile garantiitähtajal õiguse nõuda Toote tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

8.2. Garantii katab toote konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade paranduskulud.

8.3. Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest Kliendile ja kehtib kuni Tootja poolt määratud tähtajani.

8.4. Toodete osas kehtivad e-poes Toodete kirjelduses sätestatud Garantii tingimused ja tähtajad.

8.5. Garantii ei laiene:
8.5.1. puudustele, mis on põhjustatud Toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt;
8.5.2. puudustele, mis on põhjustatud Toote kasutusjuhendi eiramisest;
8.5.3. puudustele, mille on põhjustanud Toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;
8.5.4. Toodetele ja detailidele, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

8.6. Müüja ei vastuta Toote puuduste kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui puudus ei ilmnenud parandamise käigus ning selle esinemist Toote parandusse toomisel ei ole registreeritud.

8.7. Tootja poolt Tootele antud Garantii kehtivuse vältel võib Klient esitada Müüjale kaebuse Toote sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud Toote kvaliteedi puudustest. Kliendi kaebuse lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

8.8. Kaebus tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatud Tootel esineva puuduse kohta.

8.9. Kliendi kaebus ei kuulu lahendamisele, kui Müüja või Tootja tõestab, et Toote puudused on tekkinud Kliendi süül.

8.10. Müüja on kohustatud Tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks Kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi – üldjuhul teostab ekspertiisi Tootja või Tootja poolt valitud ekspert. Kui ekspertiisis selgub, et Toode on korras või puudus ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud Klient.

8.11. Põhjuseta garantiiparandusse toodud Toodetega seoses (sealhulgas juhtudel kui puudus ei ole põhjustatud Tootja poolt või on rikutud Toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub Klient.

8.12. Sellisel juhul on Müüjal õigus esitada Kliendile arve Müüja või Tootja poolt seni teostatud tööde kohta vastavalt töö teostaja kehtivale hinnakirjale.

8.13. Kui Toote parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, jätab Müüja endale õiguse (Kliendi nõusolekul) asendada Toode samaväärsega.

8.14. Garantii kehtivuse ajal asendatud Tootele antakse algse garantiiga sama kestusega uus garantii.

8.15. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb garantii parandamise aja kestuse võrra.

8.16. Garantii ei välista ega piira Kliendi õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

9. KLIENDI ISIKUANDMETE KÄITLEMINE
9.1. Klient annab käesolevaga Müüjale nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Kliendi isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse Müügilepingu täitmiseks ja Toodete pakkumiseks Kliendile. Klient nõustub oma kontaktandmete kasutamisega Müüjalt pakkumiste saamiseks. Kliendil on igal ajal õigus esitada taotlus pakkumiste saatmise lõpetamiseks ja/või kontaktandmete kustutamiseks andmebaasist.

9.3. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvasüsteeme, mis vastavad majandus- ja kutsetegevuse valdkonnas keskmisele mõistlikule tasemele.

9.4. Müüja ei näe Kliendi pangakaardi andmeid. Tehingu tegemiseks suunatakse Klient kolmandast isikust Kaardikeskuse turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub Kliendi kaardiandmete sisestus Kliendi poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris. Müüja ei vastuta Kaardikeskuse poolt andmete kasutamise eest.

9.5. Isikuandmete allikaks ning nende töötlemise aluseks on Kasutustingimustel kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel. Isikuandmete töötlemine on lepingulise suhte tingimuseks.

9.6. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, makseviis, Kasutustingimustega nõustumine ja müügipakkumiste saatmisega nõustumine.

9.7. Isikuandmeid töötleb Vivasan Eesti OÜ, registrikoodiga 10819511, aadressiga Narva mnt 7B, Tallinna, Harju maakond, 10117.

9.8. Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud Toote vahendamiseks Kliendile, edastatakse veoteenust osutavale ettevõttele. Juhul kui see on Müügilepingu iseloomust tulenevalt vajalik edastatakse Kliendi isikuandmed Tootjale.

9.9. Kliendi isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate nõuetega.

9.10. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid käesolevates Kasutustingimustes märkimata kolmandatele isikutele.

9.11. Müüjal on õigus edastada Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest.

9.12. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed Müüjalt, Tootja või veoteenuse osutaja registrist.

9.13. Klient annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuse kinnitus.

9.14. Klient annab Müüjale nõusoleku saata reklaammaterjale ja müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud Kliendi e-posti aadressil juhul, kui Klient on avaldanud tellimuse esitamisel soovi taolisi teateid saada (linnukesega vastavas aknas). Kliendil on õigus hiljem taoline nõusolek tagasi võtta esitades vastavasisulise e-kirja e-postiaadressile info@e-vivasan.com.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

- nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
- kauba kohaletoimetamise aadress;
- pangakonto number;
- kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
- klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@e-vivasan.com). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

10. MÜÜJA JA KLIENDI VASTUTUS
10.1. Juhul kui Müüja tegevuse või tegevusetuse tõttu tekib Kliendile kahju siis lasub Müüja Kliendi ees lepinguline ja/või lepinguväline vastutus vaid Toote müügihinna ulatuses. Juhul, kui Kliendile tekkiv kahju on suurem, on Müüja vastutus piiratud Toote müügihinnaga. Ühelgi juhul ei vastuta Müüja Kliendile tekkinud puhtmajandusliku kahju hüvitamise eest.

10.2. Klient kohustub kasutama E-poodi üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3. Klient vastutab E-poe Kasutustingimuste, seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest Müüjale, teistele Klientidele, veoteenuse osutajale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
11.1 Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@e-vivasan.com või helistada telefonil: +372 611 6232

11.2 Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

11.3 Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

12. KASUTUSTINGIMUSTE KOHUSTUSLIKKUS JA SIDUVUS
12.1. Kasutustingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

12.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Müüja E-poe kasutamise tingimustega”, kinnitab Klient, et on tutvunud Kasutustingimustega, neist aru saanud, nõustub Kasutustingimustega ning soovib neil tingimustel astuda Müüjaga lepingulisesse suhtesse.